Disclaimer

Deze Website is uitsluitend gemaakt met het doel door middel van informatieverschaffing partijen te interesseren voor lampen van diverse aanbieders.

Door deze Website te bezoeken stemt u ermee in dat de Lampwinkel.nl niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie.

Lampwinkel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken aanbieders. Prijzen zijn alleen ter indicatie en worden automatisch aangeleverd door de aanbieders.

Lampwinkel.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of stoppen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of stopzetten van de site.

Behoudens deze disclaimer, is Lampwinkel.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Lampwinkel.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website kan niet leiden tot schadevergoeding door Lampwinkel.nl aan de wederpartij. Lampwinkel.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Lampwinkel.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Lampwinkel.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

Hoewel deze Website met de grootste zorg is samengesteld kan Lampwinkel.nl de volledigheid en juistheid van de geboden informatie niet garanderen. Lampwinkel.nl raadt u derhalve aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te controleren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Het copyright op de informatie in deze website berust bij Lampwinkel.nl.

Niets uit deze Website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lampwinkel.nl.